ร่วมยินดีกับภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า
       จากผลการจัดระดับคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการ โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
(สกว.)ประจำปี 2552 ภาควิชาที่เข้าร่วมประเมิน 436 ภาควิชา จาก 36 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
และในกลุ่มสาขาวิชา Electrical Engineering มี 21ภาควิชาเข้าร่วมการประเมิน ซึ่งมีคะแนนเต็ม
5.00 คะแนน
              การประเมินผลงานวิจัยเชิงวิชาการแบ่งออกเป็น 5 ระดับ
    ระดับ 5  (ดีเยี่ยม)  คือ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 4.50 คะแนน
    ระดับ 4  (ดี)   มีทั้งหมด 5 ภาควิชา คือ
                1.  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเอเชียน
                2.  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มจธ.
                3.  ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า มจพ. 4.00 คะแนน
                4.  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
                5.  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มจพ.
    ระดับ 3  (ปานกลาง)  มีทั้งหมด 5 ภาควิชา ไม่เปิดเผยชื่อ
    ระดับ 2  (ควรปรับปรุง)  มีทั้งหมด 6 ภาควิชา ไม่เปิดเผยชื่อ
    ระดับ 1  (ควรปรับปรุงโดยด่วน)  มีทั้งหมด 4 ภาควิชา ไม่เปิดเผยชื่อ
    แต่ถ้าจะ Ranking ตามคะแนนรวม ในกลุ่มสาขาวิชา Electrical Engineering ได้ดังนี้
    Ranking 1 = 4.50 คะแนน  คือ   ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    Ranking 2 = 4.20 คะแนน  คือ   ? (ไม่ทราบชัดว่าเป็นภาคใดในระดับ 4 ด้านบน)
    Ranking 3 = 4.00 คะแนน  คือ   ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า มจพ.
    Ranking 4 = 3.50 คะแนน  คือ   ? (ไม่ทราบชัดว่าเป็นภาคใดในระดับ 4 ด้านบน)
ร่วมแสดงความยินดีกับภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้าที่ได้สร้างสรรค์งานวิจัยคุณภาพ !!!
(Note : สกว.ประกาศผลวันที่ 5  มี.ค. 53  ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ)
(คลิกเพื่ออ่านเอกสารฉบับเต็ม)