ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า ต้นแบบแห่งการผลิตครูช่างไฟฟ้า สร้างสรรค์นวัตกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

แนะนำคณาจารย์ภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า ฝ่ายสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
รองหัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา และหัวหน้าหน่วยไฟฟ้ากำลังและควบคุม

TE Facebook Fanpage