วิพากษ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)

ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้าจัดให้มีการ วิพากษ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ณ ห้อง 208 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม