ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้าให้การต้อนรับ ดร.ธนะสิทธิ์ ศิริวรธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนนท์พร้อมคณะผู้บริหาร

ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้าให้การต้อนรับ ดร.ธนะสิทธิ์ ศิริวรธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนนท์พร้อมคณะผู้บริหาร นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รองศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ อรรคทิมากูล รองคณบดี ฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสุทธิ์ จันทร์ชัยชนะกุล หัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัฒนา แก้วมนี ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชูชาติ สีเทา รองหัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า ณ ห้อง 208 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม วันที่ 3 สิงหาคม 2560