หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกร

สภาวิศวกรให้การรับรองหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561

  • แขนงวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ในสาขางานไฟฟ้าสื่อสาร
  • แขนงวิศวกรรมระบบไฟฟ้ากำลังและระบบควบคุมในสาขาไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลัง

ในวันที่ 7 มกราคม 2562