สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ. เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัย

สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ. เปิดรับสมครข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับงบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (การส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม) สนใจเสนอโครงการคลิก