ประวัติความเป็นมาและสภาพปัจจุบัน

          ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า เริ่มเปิดรับนักศึกษาครั้งแรกตั้งแต่ปีการศึกษา พ.ศ. 2512 ซึ่งขณะนั้นเรียกว่า แผนกวิธีไฟฟ้า เป็นแผนกหนึ่งในวิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือ ในปี พ.ศ. 2514 มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้าจึงเป็นภาควิชาหนึ่งในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ด้วยความช่วยเหลือจากประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันตั้งแต่เริ่มต้น ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า จึงเป็นภาควิชาแรกของประเทศไทยที่ให้ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (ค.อ.บ.ไฟฟ้า) ปรัชญาของหลักสูตร เพื่อให้ผู้ที่จบหลักสูตรมีความรู้ความสามารถ ในการสอนในวิทยาลัยอาชีวศึกษาหรือวิทยาลัยเทคนิคได้ หลักสูตรเป็นหลักสูตร 4 ปี โดย 2 ปีแรกเป็นหลักสูตรระดับ ปวส. เปิดสอนวิชาทางช่าง และ 2 ปีหลังเปิดสอนทั้งวิชาทางช่างและวิชาทางการศึกษา มีจุดประสงค์เพื่อผลิตครูช่างที่เน้นการสอนทางทฤษฎีเรียกว่า ครูทฤษฎีไฟฟ้า [Theory Teacher in Electrical (TTE)]

          ในปี พ.ศ. 2515 ภาควิชาได้เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 2 ปีหลัง คือ รับจากผู้ที่จบ ปวส.เรียนเน้นในทางปฏิบัติเรียกว่า ครูปฏิบัติไฟฟ้า [Workshop Teacher in Electrical (WTE)] โดยมีจุดประสงค์เพื่อผลิตครูช่าง ที่เน้นสอนวิธีปฏิบัติในโรงฝึกงานและห้องประลอง หลักสูตร ครูปฏิบัติวิธีไฟฟ้า เปิดสอนได้เพียงรุ่นเดียวก็ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ให้มีเพียงหลักสูตรเดียว คือ ครูทฤษฎีไฟฟ้า ผู้ที่จบหลักสูตรสามารถสอนได้ทั้งวิชาทฤษฎีช่างและวิชาปฏิบัติทางช่าง ในปี พ.ศ. 2519 ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า ได้เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้า ผู้ที่จบหลักสูตรมหาบัณฑิต สามารถที่จะสอบเป็นผู้บริหาร ในวิทยาลัยเทคนิคและทำการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอาชีวศึกษาได้
          ในปี พ.ศ. 2520 สภาสถาบัน ฯ ได้มีมติให้เรียกชื่อสาขาใหม่ว่า สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สังกัดภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เนื่องจากคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (ก.ว.) รับรองผู้ที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ของภาควิชา เป็นภาคีวิศวกรตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 หลังจากประเทศสาธารณรัฐเยอรมัน ให้ความช่วยเหลือมาจนถึงปีพ.ศ.2522 ภาควิชา ครุศาสตร์ไฟฟ้าได้มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร เครื่องมือ อุปกรณ์ การเรียนการสอน และอาจารย์ผู้สอนโดยตลอด ปัจจุบันภาควิชาได้เปิดสอนระดับปริญญาตรีที่สามารถสอนได้ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ ในสาขาไฟฟ้ากำลังและสาขาอิเล็กทรอนิกส์ เป็นหลักสูตร 4 ปีรับจากผู้ที่สำเร็จ ระดับ ปวช. และหลักสูตร 3 ปี รับผู้จบระดับ ปวส.ตามลำดับ ส่วนหลักสูตรระดับปริญญาโท มีการปรับปรุงหลักสูตรมาตลอดเช่นเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน สถาบันการศึกษา สถานประกอบการที่จะรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา และเพื่อให้ทันต่อการพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่อีกด้วย
ในปีการศึกษา 2552ได้มีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโทโดยเปิดแขนงสาขาวิชาเพิ่มเติมคือ

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มี 4 แขนงวิชา

 1. ด้านไฟฟ้ากำลัง
 2. ด้านอิเล็กทรอนิกส์
 3. ด้านควบคุมและขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า
 4. ด้านไฟฟ้าสื่อสาร

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้ามี 4 แขนงวิชา คือ

 1. แขนงวิชาวิศวกรรมระบบไฟฟ้ากำลัง
 2. แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
 3. แขนงวิชาวิศวกรรมควบคุมและขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า
 4. แขนงวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม

         ในปีการศึกษา 2545 ภาควิชาได้ปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาโท แผนการเรียน แผน ก. มาเป็นแผน ข. อีกหนึ่ง แผน ซึ่งเป็นแผนการเรียนที่ไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์ ทั้ง 4 แขนงวิชาและได้เปิดดำเนินการสอนครั้งแรกในปีการศึกษา 1/2545 ณ ศูนย์การเรียนวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีการศึกษา 2549 ทางภาควิชาได้เปิดรับนักศึกษาเข้าศึกษาระดับปริญญาเอกในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาไฟฟ้าศึกษาปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 1. ปรัชญา :

  พัฒนาคน พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 2. ปณิธาน :

  มุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นผู้สอน เป็นนักพัฒนาและสร้างสรรค์เทคโนโลยี ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

 3. วิสัยทัศน์ :

  เป็นภาควิชาที่มีความเข้มแข็งในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางสาขาไฟฟ้า เป็นที่ยอมรับของสังคมและสามารถพึ่งพาตนเองได้

 4. พันธกิจ :

  ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีคุณธรรมและจริยธรรม ทั้งในระดับปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาวิชาไฟฟ้า ตามความต้องการของสถานศึกษาและสถานประกอบการ เพื่อพัฒนาการศึกษาและอุตสาหกรรม ให้บริการวิชาการในรูปแบบ ต่าง ๆ ที่เหมาะสมตามความต้องการของภาครัฐและเอกชนส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อการ ทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรมของชาติ โดยภาควิชามีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน ดังนี้

  • เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาไฟฟ้า ที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะและเจตคติที่ดีสามารถออกไปประกอบอาชีพครู วิศวกร และนักฝึกอบรมได้อย่างมีคุณภาพ
  • เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาไฟฟ้า ให้มีความรู้ ความสามารถ ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • เพื่อผลิตนักวิชาการสาขาไฟฟ้าให้เป็นนักวิจัย พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ในด้านอาชีวศึกษ และวิศวกรรม
  • เพื่อเป็นแหล่งความรู้ชั้นนำ สามารถให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานในภาครัฐและเอกชน
 5. อัตลักษณ์ :

  ผลิตบัณฑิตที่คิดเป็น ทำเป็น ถ่ายทอดเป็น

 6. เอกลักษณ์ :

  ต้นแบบแห่งการผลิตครูช่างไฟฟ้า สร้างสรรค์นวัตกรรม