สำนักงานภาควิชา

น.ส. ศิริรักษ์ เขมาภิรักษ์
น.ส. เสาวลักษณ์ วรรณบวร

น.ส. กรปารมี ณ บางช้าง
น.ส. ธัญชนก กลิ่นเมธี

หน่วยการศึกษา

ผศ.สิริชัย จันทร์นิ่ม
อ.ดร.นำโชค วัฒนานัย
ผศ.ดร.ชัยณรงค์ เย็นศิริ
ผศ.ดร.ชูชาติ สีเทา
อ.ดร.พรวิไล สุขมาก
อ.ดร.กิตติ  เสือแพร
อ.ดร.ทิพวัลย์ ขันธมะ
อ.ดร.ขนิษฐา หินอ่อน

อ.ดร.นุชนาฏ ชุ่มชื่น

นายสมบูรณ์ เชื้อเพชร

หน่วยไฟฟ้ากำลังฯ

อ.นิวัติ สุขศิริสันต์
ผศ.ดร.ชัยยพล  ธงชัยสุรัชต์กูล
ผศ.ดร.เอกกมล บุญยะผลานันท์
ผศ.พิสุทธิ์ จันทร์ชัยชนะกุล
รศ.ดร.พิเชษฐ์ ศรียรรยงค์
ผศ.ดร.ภานี น้อยยิ่ง
อ.กนกวรรณ กลิ่นเอี่ยม
ว่าที่ร้อยตรี ดร.สรุจ พันธุ์จันทร์
อ.ดร.กฤตยา ทองผาสุข
อ.ดร.ภัควี หะยะมิน
นายนุกูล  บุญทับ

หน่วยอิเล็กทรอนิกส์ฯ

รศ.ดร.สมศักดิ์ อรรคทิมากูล
รศ.ดร.มนตรี  ศิริปรัชญานันท์
ผศ.วิเศษ ศักดิ์ศิริ
รศ.ดร.มีชัย โลหะการ
รศ.ดร.ฐิติพงษ์ เลิศวิริยะประภา
ผศ.นริศร แสงคะนอง
ศ.ดร.ปฏิพัทธ์ ทวนทอง
รศ.ดร.เมธีพจน์ พัฒนศักดิ์
ผศ.ดร.วัฒนา แก้วมณี
ผศ.ณิชมน พูนน้อย
ผศ.จุมพล  อุดมชัยบรรเจิด
อ.ดร.กิตติศักดิ์  แพบัว
รศ.ดร.พงศธร  ชมทอง
อ.ดร.ชัยรัตน์ อุปถัมภ์เกื้อกูล
ศ.ดร.ดนัย ต.รุ่งเรือง 

น.ส. สุภาพร ชื่นสกุล