อาจารย์ประจำ

อาจารย์นิวัติ สุขศิริสันต์

Name : Mr.Niwat SUKSIRISUNT ( NWS )
Education : M.S. Tech. Ed. ( Electrical Technology ) KMUTNB, Bangkok, Thailand
e-mail : nws@kmutnb.ac.th
Homepage : http://www.te.kmutnb.ac.th/nws
Telephone : 02-555-2000 ext 3345
Publications: Link to STRI


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยพล  ธงชัยสุรัชต์กูล

Name : Asst.Prof.Dr.Chaiyapon THONGCHAISURATKRUL(STC)
Education : Ph.D.(Electrical Engineering) Vanderbilt University, Tennessee, USA
e-mail : srp@kmutnb.ac.th
Homepage : http://www.te.kmutnb.ac.th/stc
Telephone : 02-555-2000 ext 3339, 2501
Publications: Link to STRI

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกกมล บุญยะผลานันท์

Name : Asst.Prof.Dr. Ekkamol BOONYAPALANANT ( EBP )
Education : Ph.D.(Electrical Education)
KMUTNB, Bangkok, Thailand
e-mail : ekm@kmutnb.ac.th
Homepage : http://www.te.kmutnb.ac.th/ebp
Telephone : 02-555-2000 ext 3342
Publications: Link to STRI


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิสุทธิ์ จันทร์ชัยชนะกุล

ตำแหน่งบริหาร : หัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า
Name : Asst. Prof.Pisuit JANCHAICHANAKUN ( PJK )
Education : M.Eng. ( Electrical Engineering ) KMUTNB, Bangkok, Thailand
e-mail : pisuit.j@fte.kmutnb.ac.th
Homepage : http://www.te.kmutnb.ac.th/pjk
Telephone : 02-555-2000 ext 3335
Publications: Link to STRI

รองศาสตราจารย์ ดร.พิเชษฐ์ ศรียรรยงค์

ตำแหน่งบริหาร : คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
Name : Assoc.Prof. Dr.Phichet SRIYANYONG ( PSY )
Education : Ph.D. ( Electrical Engineering ) Brunel University, London, UK
e-mail : psyy@kmutnb.ac.th
Homepage : http://www.te.kmutnb.ac.th/psy
Telephone : 02-555-2000 ext 3343
Publications: Link to STRI


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภานี น้อยยิ่ง

Name : Asst. Prof. Dr. Panee NOIYING (PNY)
Education : Ph.D. ( Electrical Engineering ) University of Lorraine, Lorraine, France
e-mail : n_panee@hotmail.com
Homepage : http://www.te.kmutnb.ac.th/pny
Telephone : 02-555-2000 ext 3315
Publications: Link to STRI

อาจารย์กนกวรรณ กลิ่นเอี่ยม

Name : Miss Kanokwan KLINIAM (KKI)
Education : M.Eng. ( Electrical Engineering ) KMUTNB, Bangkok, Thailand
e-mail : kki@kmutnb.ac.th
Homepage : http://www.te.kmutnb.ac.th/kki
Telephone : 02-555-2000 ext 3335
Publications: Link to STRI


ว่าที่ร้อยตรี ดร.สรุจ พันธุ์จันทร์

Name : Acting Sub Lt. Dr. Saroot PANJAN (SPA)
Education : Ph.D. ( Robotic and Automation ) KMUTT Bangkok, Thailand
e-mail : sa_panjan@hotmail.com
Homepage : http://www.te.kmutnb.ac.th/spa
Telephone : 02-555-2000 ext 3338
Publications: Link to STRI

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตยา ทองผาสุข

Name : Asst. Prof. Dr. Gritya TONGPASUK (GTS)
Education : Ph.D. ( Information Technology ) KMUTNB, Bangkok, Thailand
e-mail : grityat@kmutnb.ac.th
Homepage : http://www.te.kmutnb.ac.th/gts
Telephone : 02-555-2000 ext 3341
Publications: Link to STRI


 อาจารย์ ดร.ภัควี หะยะมิน

Name : Dr. Pakkawee HAYAMIN (PHM)
Education : Ph.D.( Electrical Education ) KMUTNB, Bangkok, Thailand
e-mail : te@kmutnb.ac.th
Homepage : http://www.te.kmutnb.ac.th/phm
Telephone : 02-555-2000 ext 3339

อาจารย์ ดร.จักรกริช ภักดีโต

Name : Dr. Jakkrit PAKDEETO (JPT)
Education : Ph.D. ( Electrical Engineering ) XX, Xx, Thailand
e-mail : jakkrit.p@fte.kmutnb.ac.th
Homepage : http://www.te.kmutnb.ac.th/jpt
Telephone : 02-555-2000 ext 3338
Publications: Link to STRI


 เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน

นายนุกูล  บุญทับ (พี่นุกูล)

Name : Mr. Nukul BOONTUB
Education : B.S.( Electrical Technology ) KMUTNB, Bangkok, Thailand
e-mail : nukul@kmutnb.ac.th
Position : Electrical Engineer
Telephone : 02-555-2000 ext 3336, 3344
Publications: Link to STRI