อาจารย์ประจำ

รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ อรรคทิมากูล

ตำแหน่งบริหาร : รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
Name : Assoc.Prof.Dr. Somsak AKATIMAGOOL ( SAG )
Education : Ph. D. (Electronic - Microwave Engineering) SUPAERO, Toulouse, France
e-mail : ssa@kmutnb.ac.th
Homepage : http://www.te.kmutnb.ac.th/sag
Telephone : 02-555-2000 ext 3322
Publications: Link to STRI


รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี  ศิริปรัชญานันท์

ตำแหน่งบริหาร : ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมวิชาการและกิจการพิเศษ
Name: Assoc.Prof.Dr.Montree SIRIPRUCHYANUN (MSN)
Education : D. Eng. ( Telecommunication Engineering ) KMITL, Bangkok, Thailand
e-mail : mts@kmutnb.ac.th
Homepage : http://www.te.kmutnb.ac.th/msn
Telephone : 02-555-2000 ext 3328
Publications: Link to STRI

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิเศษ ศักดิ์ศิริ

Name : Asst. Prof. Wiset SAKSIRI ( WSR )
Education : D. Eng.(Telecommunication Eng.-Candidate) KMUTNB, Bangkok, Thailand
e-mail : wiset@kmutnb.ac.th
Homepage : website1(suanpalm3), website2(blogspot)
Telephone : 02-555-2000 ext 3323
Publications: Link to STRI


รองศาสตราจารย์ ดร.มีชัย โลหะการ

Name : Assoc.Prof. Dr. Meechai LOHAKAN ( MLK )
Education : D. Eng. (Electrical Engineering) KMITL, Bangkok, Thailand
e-mail :lohakanm@yahoo.com,meechailo@kmutnb.ac.th
Homepage : http://www.te.kmutnb.ac.th/mlk
Telephone : 02-555-2000 ext 3331
Publications: Link to STRI

รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพงษ์ เลิศวิริยะประภา

ตำแหน่งบริหาร : รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Name :Assoc.Prof. Dr. Titipong LERTWIRIYAPRAPA (TTP)
Education : Ph.D. ( Electrical Engineering ) The Ohio State University, Ohio, USA
e-mail : ttp@kmutnb.ac.th
Homepage : http://www.te.kmutnb.ac.th/~ttp/
Telephone : 02-555-2000 ext 3330
Publications: Link to STRI


ผู้ช่วยศาสตราจารย์นริศร แสงคะนอง

Name : Asst. Prof. Narissorn SANGKANONG ( NSN )
Education : D. Eng. (Electrical Engineering - Candidate) KMUTNB, Bangkok, Thailand
e-mail : nss@kmutnb.ac.th
Homepage : http://www.te.kmutnb.ac.th/nsn
Telephone : 02-555-2000 ext 3331
Publications: Link to STRI

ศาสตราจารย์ ดร.ปฏิพัทธ์ ทวนทอง

ตำแหน่งบริหาร : ผู้อำนวยการสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Name : Prof. Dr. Phatiphat THOUNTHONG ( PTT )
Education : Ph.D. ( Electrical Engineering ) Nancy University, Lorraine, France
e-mail : phtt@kmutnb.ac.th
Homepage : http://www.te.kmutnb.ac.th/ptt
Telephone : 02-555-2000 ext 3332
Publications: Link to STRI


รองศาสตราจารย์ ดร.เมธีพจน์ พัฒนศักดิ์

Name : Assoc. Prof. Dr. Matheepot PHATTANASAK (MPS)
Education : Ph.D. ( Electrical Engineering ) University of Lorraine, Lorraine, France
e-mail : matheepotp@kmutnb.ac.th
Homepage : http://www.te.kmutnb.ac.th/mps
Telephone : 02-555-2000 ext 3327
Publications: Link to STRI

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา แก้วมณี

ตำแหน่งบริหาร : ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั้งเศส
Name : Asst. Prof. Dr.Wattana KAEWMANEE (WKM)
Education : Ph.D. ( Electrical Engineering ) University of Lorraine, Lorraine, France
e-mail : wattanak@kmutnb.ac.th
Homepage : http://www.te.kmutnb.ac.th/wkm
Telephone : 02-555-2000 ext none
Publications: Link to STRI


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณิชมน พูนน้อย

Name : Asst. Prof. Nitchamon POONNOY ( NPN )
Education : M.Eng.(Electrical Engineering) KMUTNB, Bangkok, Thailand
e-mail : nitchamonp@gmail.com
Homepage : http://www.te.kmutnb.ac.th/npn
Telephone : 02-555-2000 ext 3329
Publications: Link to STRI

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุมพล  อุดมชัยบรรเจิด

Name : Asst. Prof. Jumpon  UDOMCHAIBANJERD (JAC)
Education :  D. Eng.(Electrical Engineering-Candidate) KMITL, Bangkok, Thailand
e-mail :   jumponu@kmutnb.ac.th
Homepage : http://www.te.kmutnb.ac.th/่jac 
Telephone : 02-555-2000 ext 3325
Publications: Link to STRI


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์  แพบัว

Name : Asst. Prof. Dr. Kittisak PHAEBUA ( KPB)
Education : D.Eng.(Electrical Engineering) KMITL, Bangkok, Thailand
e-mail : ppai_k@hotmail.com
Homepage : http://www.te.kmutnb.ac.th/kpb
Telephone : 02-555-2000 ext none
Publications: Link to STRI  

รองศาสตราจารย์ ดร.พงศธร  ชมทอง

Name : Assoc.Prof. Dr.Pongsathorn  CHOMTONG ( PCT )
Education :   Ph.D.(Electrical Engineering) KMUTNB, Bangkok, Thailand
e-mail :  tonkmutnb@hotmail.com
Homepage : http://www.te.kmutnb.ac.th/่pct 
Telephone : 02-555-2000 ext none
Publications: Link to STRI


อาจารย์ ดร.ชัยรัตน์ อุปถัมภ์เกื้อกูล

Name : Dr.Chairat AUPATHAMGUAGOON ( CRU )
Education : D. Eng.(Electrical Engineering)  KMUT, Bangkok, Thailand
e-mail : chairatu@kmutnb.ac.th
Homepage : http://www.te.kmutnb.ac.th/cru
Telephone : 02-555-2000 ext 3328

ศาสตราจารย์ ดร.ดนัย  ต.รุ่งเรือง

Name : Prof. Dr.Danai TORRUNGRUENG ( DTG )
Education :  Ph.D. ( Electrical Engineering ) The Ohio State University, Ohio, USA
e-mail :  danai@fte.kmutnb.ac.th
Homepage : http://www.te.kmutnb.ac.th/่
Telephone : 02-555-2000 ext none
Publications: Link to STRI


 เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน

นายชินภัสร์ กานุวงษ์ (พี่เปรม)

Name : Mr. Shinapat  KANUWONG
Education :   B.S.
e-mail : shinapat.k@fte.kmutnb.ac.th
Position : นักวิชาการพัสดุ
Telephone : 02-555-2000 ext 3321
Publications: Link to STRI