อาจารย์ประจำ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิริชัย จันทร์นิ่ม

Name : Asst. Prof. Dr. Sirichai JANNIM ( SJN )
Education : Ph.D.( Technical Pedagogic Research and Development) KMUTNB, Bangkok, Thailand
e-mail : sjn004@hotmail.com
Homepage : http://www.te.kmutnb.ac.th/
Telephone : 02-555-2000 ext 3310
Publications: Link to STRI

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นำโชค วัฒนานัย

Name : Asst. Prof. Dr. Numchoke WATTANANAIYA (NWN)
Education : Ph.D.( Electrical Education ) KMUTNB, Bangkok, Thailand
e-mail : numchokew@kmutnb.ac.th
Homepage : http://www.te.kmutnb.ac.th/
Telephone : 02-555-2000 ext 3306


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ เย็นศิริ

Name : Asst. Prof. Dr. Chainarong YENSIRI ( CYR )
Education : Tech. Ed. D.( Curriculum Research and Development) KMUTNB, Bangkok, Thailand
e-mail : chainarongyen2011@hotmail.com
Homepage : http://www.te.kmutnb.ac.th/
Telephone : 02-555-2000 ext 3307
Publications: Link to STRI

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ สีเทา

Name : Asst.Prof. Dr. Choochat SEETAO ( CST )
Education : Ph.D.( Electrical Education ) KMUTNB, Bangkok, Thailand
e-mail : choochat.s@fte.kmutnb.ac.th
Homepage : http://www.te.kmutnb.ac.th/
Telephone : 02-555-2000 ext 3309
Publications: Link to STRI


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรวิไล สุขมาก

Name : Asst.Prof. Dr.Pornwilai SUKMAK (PSK)
Education : Ed.D.(Educational Administration and Management) SWU, BKK ;Thailand
e-mail : pornwilai.s@fte.kmutnb.ac.th
Homepage : http://www.te.kmutnb.ac.th/ 
Telephone : 02-555-2000 ext 3312
Publications: Link to STRI

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติ  เสือแพร

Name : Asst.Prof. Dr. Kitti  SURPARE ( KSP )
Education : Ph.D.( Electrical Education ) KMUTNB, Bangkok, Thailand
e-mail : kittisurpare@yahoo.com
Homepage : http://www.te.kmutnb.ac.th/
Telephone : 02-555-2000 ext 3317
Publications: Link to STRI


อาจารย์ ดร.ทิพวัลย์ ขันธมะ

Name : Dr. Tippawan KHANTAMA (TKT)
Education : Ph.D. (Technical Education Technology) KMUTNB, Bangkok, Thailand
e-mail : tippawan.k@fte.kmutnb.ac.th
Homepage : http://www.te.kmutnb.ac.th/
Telephone : 02-555-2000 ext 3300
Publications: Link to STRI

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา  หินอ่อน

Name : Asst. Prof. Dr. Kanitta HINON (KAHIN)  
Education :  Ph.D.Tech. Ed. (Education Technology) BBU, Chonburi, Thailand
e-mail : nittakik@hotmail.com
Homepage : http://www.te.kmutnb.ac.th/
Telephone : 02-555-2000 ext 3313
Publications: Link to STRI


อาจารย์ ดร.นุชนาฏ ชุ่มชื่น

Name : Miss Nutchanat CHUMCHUEN (NUCHU)
Education : Ph.D.( Electrical Education) KMUTNB, Bangkok, Thailand
e-mail : nutchanatncc@hotmail.com
Homepage : http://www.te.kmutnb.ac.th/
Telephone : 02-555-2000 ext 3300
Publications: Link to STRI

 อาจารย์พิเศษ

อาจารย์ ดร.กฤษดา ศรีจันทร์พิยม

Name : Mr. Krishda SRICHANPIYOM (KRSRI)
Education : Tech. Ed. D.( Curriculum Research and Development ) KMUTNB, Bangkok, Thailand
e-mail : srichanpiyom@hotmail.com
Homepage : http://www.te.kmutnb.ac.th/
Telephone : 02-555-2000 ext 3313
Publications: Link to STRI


อาจารย์กนกวรรณ จิตต์งามขำ

Name :  Miss Kanokwan JITNGAMKAM (KAJIT)
Education : M.S. EDU ( Education Psychology ) KU, Bangkok, Thailand
e-mail : kmj745@hotmail.com
Homepage : http://www.te.kmutnb.ac.th/
Telephone : 02-555-2000 ext 3313
Publications: Link to STRI

 เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน