ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสุทธิ์  จันทร์ชัยชนะกุล

 

หัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ สีเทา

 

รองหัวหน้าภาควิชา ฝ่ายบริหาร  

และหัวหน้าหน่วยการศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.มีชัย  โลหะการ

 

รองหัวหน้าภาควิชา ฝ่ายวิชาการและวิจัย  


อาจารย์ ดร.ชัยรัตน์ อุปถัมภ์เกื้อกูล

 

รองหัวหน้าภาควิชา ฝ่ายกิจการนักศึกษา  

และหัวหน้าหน่วยอิเล็กทรอนิกส์และควบคุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริชัย  จันทร์นิ่ม

 

รองหัวหน้าภาควิชา ฝ่ายสารสนเทศ  

และประชาสัมพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตยา ทองผาสุข

 

รองหัวหน้าภาควิชา ฝ่ายประกันคุณภาพ

การศึกษา และหัวหน้าหน่วยไฟฟ้ากำลัง

และควบคุม