รองศาสตราจารย์ ดร.มีชัย  โลหะการ

 

หัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรวิไล สุขมาก

 

รองหัวหน้าภาควิชา ฝ่ายบริหารงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตยา ทองผาสุข

 

ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฝ่ายวิชาการ
และฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

อาจารย์ ดร.ชัยรัตน์ อุปถัมภ์เกื้อกูล

 

 

ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฝ่ายกิจการนักศึกษา  

และหัวหน้าหน่วยอิเล็กทรอนิกส์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริชัย  จันทร์นิ่ม

 

ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชา ฝ่ายสารสนเทศ  
และประชาสัมพันธ์
และหัวหน้าหน่วยการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัควี หะยะมิน

 

ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฝ่ายกิจการพิเศษ
และหัวหน้าหน่วยไฟฟ้ากำลัง
และควบคุม