สำนักงานภาควิชา

นายวิราษฎ์  กำแพงทอง
นางบรรจง  ขุนอินทร์
นางอรอุษา  ขำเกลี้ยง
นายทรงขันธ์  คำพีระ

นางสุคนธ์ ศรีปุตตะรักษ์

หน่วยการศึกษา

ผศ.วิจิตร  บุญยธโรกุล
รศ.ดร.มานิตย์  สิทธิชัย
ผศ.ดร.สุรพันธ์   ตันศรีวงษ์
ผศ.วิสุทธิ์  วิวัฒน์วิศวกร
อ.สันติ  วิริยาอรรถกิจ
อ.ทรงชัย  ดาศิริ
ผศ.ดร.วิรัติ  อัศวานุวัตร
ผศ.โกศิน  สวนานนท์
อ.วันชัย  ตาลานนท์
ผศ.ดร.มงคล หวังสถิตย์วงษ์

ศ.ดร.มนต์ชัย  เทียนทอง
รศ.ดร.พยุง  มีสัจ
ผศ.ดร.จรัญ  แสนราช

หน่วยไฟฟ้ากำลังฯ

ผศ.ดร.พนาฤทธ์  เศรษฐกุล
ผศ.อำนาจ  ทองผาสุข
ผศ.วิทยา  ประยงค์พันธุ์
อ.เสมอ  เริงอนันต์
อ.สุชาติ  โพธิ์ศรี
ผศ.ประมวญ  คงสาคร
ผศ.ดร.พูลศักดิ์  โกษียาภรณ์

หน่วยอิเล็กทรอนิกส์ฯ

ผศ.ไพศาล  หุ่นแก้ว

ผศ.ณรัตน์ สุทธจิตต์
อ.ณรงค์  เวศนารัตน์
อ.จรัส  ทรัพยาคม
ผศ.ขจร  อินวงษ์
อ.สันติ  สุชาชัยศรี
ผศ.พัฒพงษ์  อมรวงศ์
อ.วรรัตน์  ภัทรอมรกุล
ผศ.ดร.ชัยยศ  พิรักษ์