ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (TE)

ปรับปรุง 2565
ปรับปรุง 2560
ปรับปรุง 2555
ปรับปรุง 2552
เอกสารหลักสูตร
ปรับปรุง 2544
เอกสารหลักสูตร

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (TTE)

ปรับปรุง 2565
ปรับปรุง 2560
ปรับปรุง 2555
ปรับปรุง 2552
เอกสารหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา (TEE)

หลักสูตร 2561

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (MTE)

ปรับปรุง 2565
ปรับปรง 2560
ปรับปรุง 2555
ปรับปรุง 2552
เอกสารหลักสูตร
ปรับปรุง 2544
เอกสารหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา (DTE)

ปรับปรุง 2564
ปรับปรุง 2559
ปรับปรุง 2554
เอกสารหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน (E-DEEE)

ปรับปรุง 2563
หลักสูตร 2557