ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (TE)

ปรับปรุง 2555
ปรับปรุง 2552
เอกสารหลักสูตร
ปรับปรุง 2544
เอกสารหลักสูตร

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (TTE)

ปรับปรุง 2555
ปรับปรุง 2552
เอกสารหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา (TEE)

หลักสูตร 2561 (ร่าง)
กำลังอยู่ในขั้นตอนขอเปิด

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (MTE)

ปรับปรง 2560
เอกสารหลักสูตร
ปรับปรุง 2555
เอกสารหลักสูตร
ปรับปรุง 2552
เอกสารหลักสูตร
ปรับปรุง 2544
เอกสารหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา (DTE)

ปรับปรุง 2559
เอกสารหลักสูตร
ปรับปรุง 2554
เอกสารหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน (DTEE)

หลักสูตร 2557
เอกสารหลักสูตร