ศูนย์การเรียนวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

ดำเนินการปีการศึกษา 2559-2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชูชาติ  สีเทา 

 

ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นริศร แสงคะนอง

 

เลขาศูนย์การเรียน

อาจารย์สุรศักดิ์  พรหมศรี

 

ผู้ประสานงานศูนย์การเรียน

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภานี  น้อยยิ่ง

 

อาจาย์ที่ปรึกษา

 อาจารย์ประจำหลักสูตรนอกที่ตั้ง

รองศาสตราจารย์ ดร.พิเชษฐ์ ศรียรรยงค์

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพงษ์ เลิศวิริยะประภา

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชูชาติ  สีเทา

 

ว่าที่ร้อยตรี ดร.สรุจ พันธุ์จันทร์

 

อาจารย์ภัควี หะยะมิน

 

 นักศึกษาสาขาไฟฟ้ากำลังและควบคุม


นายคุณากร  ผ่านสำแดง

Name : Mr.KHUNAKORN PANSUMDANG
รหัสนักศึกษา : 59-020248-4601-0
การศึกษา : ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สถานที่ทำงาน : วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี 34000

นายชัชชัย  ติดดาสี

Name : Mr.CHATCHAI   TIDTASEE
รหัสนักศึกษา : 59-020248-4602-8
การศึกษา : วศบ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
สถานที่ทำงาน : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเสลภูมิ  222 ม.6 ต.นาเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120


นายธนเศรษฐ สุขสว่าง

Name : Mr.THANASATE  SUKSAWANG
รหัสนักศึกษา : 59-020248-4604-4
การศึกษา : วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถานที่ทำงาน : วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 430 ถ. พิมาย-ชุมพวง ต.ในเมือง อ.พิมาย นครราชสีมา 30110

นายประภาส  สารรัตน์

Name : Mr.PRAPAS  SARARAT
รหัสนักศึกษา : 59-020248-4605-2
การศึกษา : คอบ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
สถานที่ทำงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว  อ.เสลภูมิ  จ.ร้อยเอ็ด 45120


ว่าที่.ร้อยตรี เรวัตร   อินถา

Name : Acting Sub L.t. REYWAT  INTHA
รหัสนักศึกษา : 59-0202-4846-061
การศึกษา : ปทส. ครูเทคนิคไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
สถานที่ทำงาน : วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู อ.เมือง  หนองบัวลำภู 39000

นายวงศกร  ชิณโย

Name : Mr.WONGSAKON   CHINYO
รหัสนักศึกษา : 59-020248-4607-9
การศึกษา : อส.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า   มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถานที่ทำงาน : วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย 251 หมู่ 3 ต.เมืองบัว อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 45150


นายวิษณุ  โสมเกตรินทร์

Name : Mr.WITSSANU   SOMAKETTARIN
รหัสนักศึกษา : 59-020248-4608-7
การศึกษา : วทบ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนง เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
สถานที่ทำงาน : วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด 284 ถ.รณชัยชาญยุทธ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

ว่าที่ ร.ต.วิเศษ  มาอินทร์

Name : Acting Sub L.t. VISET   MA-IN
รหัสนักศึกษา : 59-020248-4609-5
การศึกษา : ปทส.   สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
สถานที่ทำงาน : วิทยาลัยเทคนิคยโสธร 96 ถ.แจ้งสนิท ต.สำราญ อ.เมือง  จ.ยโสธร 35000นายศิวดล บุดทะสุ

Name : Mr.SIWADON BUTTHASU
รหัสนักศึกษา : 59-020248-4610-9
การศึกษา : คอบ. วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สถานที่ทำงาน : วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม อ.เมือง  มหาสารคาม 44000

นายศุภชัย  คำสอนทา

Name : Mr.SUPACHAI  KAMSONTA
รหัสนักศึกษา : 59-020248-4612-5
การศึกษา : ปทส. ไฟฟ้ากำลัง  วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
สถานที่ทำงาน : วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 1 ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000


นายศุภรานนท์  ลาศรีทัศน์

Name : Mr.SUPARANON  LASRITAT
รหัสนักศึกษา : 59-0202-484613-3
การศึกษา : อส.บ. เทคโนโลยีไฟฟ้า  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
สถานที่ทำงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว  อ.เสลภูมิ  จ.ร้อยเอ็ด 45120

นายสถิระ  กาณจันดา

Name : Mr.SATIRA   KANJUNDA
รหัสนักศึกษา : 59-020248-4614-1
การศึกษา : คอ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สถานที่ทำงาน : วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ถ.แจ้งสนิท อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000


สิบเอกสมพร  หอมอินทร์

Name : Sgt.SOMPHORN  HOMIN
รหัสนักศึกษา : 59-0202-484615-0
การศึกษา : ปทส. เทคนิคไฟฟ้ากำลัง    สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
สถานที่ทำงาน : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม   ต.เขวา  อ. เมือง  จ. มหาสารคาม  44000

นายสวัสดิ์  ปาปะเก

Name : Mr.SAWAT  PAPAKE
รหัสนักศึกษา : 59-020248-4616-8
การศึกษา : คบ.  อุตสาหกรรม   สถาบันราชภัฏสกลนคร
สถานที่ทำงาน : วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด    อ. เมือง   จ.ร้อยเอ็ด


นางสาวสาวิตรี  กลมวัง

Name : MISS. SAWITRI   KLOMWANG
รหัสนักศึกษา : 59-020248-4617-6
การศึกษา : วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสกลนคร
สถานที่ทำงาน : วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง  เลขที่ 60 หมู่ที่ 11 ตำบลแวง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 45110


นายสุรกิตต์  ไทยแท้

Name : Mr.SURAKIT    THAITAE
รหัสนักศึกษา : 59-020248-4618-4
การศึกษา : วท.บ. เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
สถานที่ทำงาน : วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง อ.คูเมือง  บุรีรัมย์  31190


นายเสถียรพงษ์  ชาแท่น

Name : Mr.SATIANPONG  CHATAEN
รหัสนักศึกษา : 59-020248-4616-8
การศึกษา : คบ. อุตสาหกรรมศิลป์    สถาบันราชภัฎเลย
สถานที่ทำงาน : วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม อ.เมือง  มหาสารคาม 44000

นายอนุพงษ์   เทานางาม

Name : MR.ANUPONG    TAONANGAM
รหัสนักศึกษา : 59-0202-4846-206
การศึกษา : ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต ขอนแก่น
สถานที่ทำงาน : วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู อ.เมือง  หนองบัวลำภู 39000


นายอนุวัฒน์  ราษฎร์เจริญ

Name : Mr.ANUWAT   RASJERERN
รหัสนักศึกษา : 59-020248-4621-4
การศึกษา : วท.บ. เทคโนโลยีไฟฟ้าในอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
สถานที่ทำงาน : วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม อ.เมือง  มหาสารคาม 44000

 นักศึกษาสาขาอิเล็กทรอนิกส์และสื่อสาร

ว่าที่ ร.ต.จรัญ  มาเล

Name : Acting Sub L.t. JARUN   MALE
รหัสนักศึกษา : 59-020248-4651-6
การศึกษา : คอ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า – อิเล็กทรอนิกส์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถานที่ทำงาน : วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ


ว่าที่ รต.ชาคริต  นามคุณ

Name : Acting Sub L.t. CHAKRIT  NAMKUN
รหัสนักศึกษา : 59-020248-4652-4
การศึกษา : ปทส. ไฟฟ้า-สื่อสาร    วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
สถานที่ทำงาน : วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ 113 หมู่ .หนองน้ำใส อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110

นายปฐมพงษ์  จันทวงษ์

Name : Mr. PATHOMPONG  CHANTARAWONG
รหัสนักศึกษา : 59-020248-4653-2
การศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
สถานที่ทำงาน : วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด 144  ถ.รณชัยชาญยุทธ  ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด  จ.ร้อยเอ็ด 45000


นายสุพรรณ   ประทุมชัย

Name : MR.SUPUN    PRATHUMCHI
รหัสนักศึกษา : 59-020248- 4654-1
การศึกษา : วท.บ.เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
สถานที่ทำงาน : วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู อ.เมือง  หนองบัวลำภู 39000

นาย สุริยา    สามแก้ว

Name : MR. SURIYA    SAMKAEW
รหัสนักศึกษา : 59-020248-4655-9
การศึกษา : วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถานที่ทำงาน : วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  ต.เมืองเดช  อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160