หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)

1. รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย   : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering and Education

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)  : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)   : วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Bachelor of Engineering (Electrical Engineering and Education)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.Eng. (Electrical Engineering and Education)

3. วิชาเอก

ไม่มี

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

185 หน่วยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร

5.1 รูปแบบ
    หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี
5.2 ประเภทหลักสูตร
    หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ

5.3 ภาษาที่ใช้
    การจัดการเรียนการสอนใช้ภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษ สำหรับเอกสารและตำราเรียนในวิชาของหลักสูตรมีทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.4 การรับเข้าศึกษา
    รับนักศึกษาไทยและ/หรือนักศึกษาต่างชาติที่สามารถสื่อสารเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษได้ดี
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
    ไม่มี
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
    ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

- หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561

- เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561

- ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

  ในการประชุมครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

- ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต

  ในการประชุมครั้งที่16/2560 เมื่อวันที่ 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

- ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

  ในการประชุมครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 27 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

- ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

  ในการประชุมครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

 มีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553 ซึ่งบันทึกในฐานข้อมูลหลักสูตรเพื่อเผยแพร่ (Thai Qualifications Register: TQR) ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ระดับปริญญาตรี ภายในปีการศึกษา 2563

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา 

1. วิศวกรไฟฟ้าในหน่วยงานของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ เช่น การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นต้น
2. วิศวกรไฟฟ้าในหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้องกับงานไฟฟ้ากำลัง สื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์
3. บุคลากรทางการศึกษาด้านวิศวกรรมไฟฟ้าในสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน
4. วิศวกรไฟฟ้าผู้ให้การฝึกอบรมในสถานประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม
5. ผู้ช่วยนักวิจัยด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา
6. นักวิชาการด้านการศึกษา
7. ผู้ประกอบการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า

9. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1

นายมีชัย  โลหะการ

รองศาสตราจารย์

วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า)

 

 

 

วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)

 

 

 

ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)

2

นายกิตติศักดิ์  แพบัว

อาจารย์

วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า)

 

 

 

วศ.ม. (วิศวกรรมโทรคมนาคม)

 

 

 

วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม)

3

นายนริศร  แสงคะนอง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)

 

 

 

ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)

4

นายสิริชัย  จันทร์นิ่ม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)

 

 

 

ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)

5

นายณิชมน  พูนน้อย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)

 

 

 

ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)

6นายพิสุทธิ์  จันทร์ชัยชนะกุลผู้ช่วยศาสตราจารย์

วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)

   ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)

หมายเหตุ
ลำดับที่ 1 ประธานผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลำดับที่ 1-3 อาจารย์ประจำแขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
ลำดับที่ 4-6 อาจารย์ประจำแขนงวิชาวิศวกรรมระบบไฟฟ้ากำลังและระบบควบคุม

10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

CLICK TO EDIT
CLICK TO EDIT