หัวข้อรายงาน 223306 Engineering Electronics II 2 / 2545 *

กลุ่มที่

ชื่อ

หัวข้อ

1

วีระกุล และ พงษ์ศักดิ์

เอกสารอ้างอิง [1] Chapter 6

2

รอมือเลาะ และ ศรณะ

เอกสารอ้างอิง [1] Chapter 7

3

ภาสกร และ พินิจ

เอกสารอ้างอิง [1] Chapter 8

4

เฉลิมชัย และ กฤตกร

เอกสารอ้างอิง [1] Chapter 9

5

จักรินทร์ และ มานิตย์

เอกสารอ้างอิง [1] Chapter 10

6

พิษณุ และ นภดล

เอกสารอ้างอิง [1] Chapter 11

7

อดิเรก และ อาทิตย์

เอกสารอ้างอิง [1] Chapter 12

8

วรวิชญ์ และสมนึก

เอกสารอ้างอิง [1] Chapter 13

9

เอกสิทธ์ และ เลิศปิยะ

เอกสารอ้างอิง [1] Chapter 14

10

โชคชัย และ อนุชา

เอกสารอ้างอิง [1] Chapter 15

11

ธรรมนูญ และ ศิวนันท์

เอกสารอ้างอิง [1] Chapter 16

12

ศุภวิทย์ และ พงษ์พิพัฒน์

เอกสารอ้างอิง [1] Chapter 17

คำชี้แจง
  1. รายงานประกอบด้วย คำนำ สารบัญ เนื้อเรื่อง ตัวอย่าง (มีวิธีทำอย่างชัดเจน) และแบบฝึกหัด (มีคำตอบ) (ถ้ามี) รวมถึงเอกสารอ้างอิง
  2. การพิมพ์ข้อความ เมื่อมีสมการในข้อความให้พิมพ์โดยใช้ Equation Editorsหรือ Math type (สามารถขอ Copy ได้ที่ผู้สอน) และถ้าเป็นสมการที่พิมพ์แยกจากข้อความก็ให้ใช้โปรแกรมดังกล่าว โดยสมการที่ปรากฎอยู่บนข้อความ หรือที่พิมพ์แยกบรรทัดต่างหาก และในรูปภาพควรเป็น Font เดียวกัน (ดาวน์โหลดตัวอย่างรายงาน เพื่อดูตัวอย่างเนื้อหาในรายงานได้) ส่วนรูปภาพให้ใช้ VISIO และให้แยกไฟล์ Visio มาด้วยในวันที่ส่ง
  3. หนังสืออ้างอิงทุกเล่มสามารถหาได้จากห้องสมุด หากหาไม่พบสามารถขอผู้สอนถ่ายสำเนาได้
  4. การทำรายงานมีจุดประสงค์เพื่อฝึกฝนการค้นคว้า การแปล การอ่านตำราจาก TEXTBOOK และการนำเสนอผลงานที่ได้จากการศึกษา ตลอดจนการจัดทำรูปเล่มให้เป็นไปตามรูปแบบสากล ดังนั้นหากนักศึกษามีปัญหาหรือข้อสงสัยอื่นใด ให้ปรึกษาผู้สอนได้ เพื่อผลประโยชน์ของตัวนักศึกษาเอง
* ส่งรายงานวันพฤหัสที่ 30 มกราคม 2546 ก่อนเข้าเรียน (ตัวรายงานและไฟล์ข้อมูล)* * นำเสนอรายงานวันพฤหัสที่ 13 กุมภาพันธ์ 2546 (รายละเอียดจะแจ้ง หลังจากได้รับส่งรายงานแล้ว)*